PRINZ VERBINDUNGSELEMENTE GMBH

Lehmweg 24
D-58840 Plettenberg
Germany

Postfach 5241
D-58829 Plettenberg
Germany

Phone: +49 (0)2391 8104-0
Fax: +49 (0)2391 8104-22

E-Mail: info@prinz-h.de

Seat of the Company: Plettenberg
Register of Trade: AG Iserlohn HRB 2879

Managing Directors:
Dipl.-Kfm. Oliver Prinz (business graduate)
Dipl.-Ing. Michael Billmann

VAT No.: DE 814958321